[:en]How can hotels emerge stronger from the Coronavirus crisis using digital technologies?[:nl]Hoe kunnen hotels met digitale technologieën sterker uit de Coronavirus-crisis komen?[:fr]Comment les hôtels peuvent-ils sortir plus forts de la crise des coronavirus en utilisant les technologies numériques?[:de]Wie können Hotels mithilfe digitaler Technologien gestärkt aus der Coronavirus-Krise hervorgehen?[:]

[:en]Covid-19 is not only turning our private lives upside down these weeks and months. The spread of the coronavirus also has a massive impact on many industries worldwide. Cancelled rooms and flights and thus absent guests are hitting the hotel and tourism industry very hard. According to the World Travel & Tourism Council, up to 50 million jobs are at risk in the global travel and tourism industry due to the current pandemic.

In such an uncertain and challenging situation, hotels are not only wise to pay close attention to a transparent and consistent guest communication, but to develop a long-term strategy to rehabilitate themselves in the market and make up for losses once the coronavirus crisis is over. The current situation has a huge impact on daily operations, but it might also be considered as an opportunity to rethink internal processes and to consider new technologies which can positively impact your business in the long run.

Professional and consistent guest communication during coronavirus crisis

Being in the middle of a crisis, a professional and transparent communication is extremely important. Many travelers are worried about the travel restrictions being added daily by governments. Therefore, hotel owners should stay connected with your guests and show them empathy. Leverage your digital communication channels like website, email, SMS and social media to inform about updates and to make sure your guests feel fully and well-informed. While you don’t have to share your full crisis plan publicly, it is recommended to let your guests know how you prioritize employee and guest safety, how you handle cancellations and rebookings as well as any preventative measures of your hotel business.

Now, but also beyond the coronavirus crisis, hotels should implement a communication strategy that creates a lasting, personal experience throughout the entire guest journey and that delivers the right message at the right time.

Use the current coronavirus period to optimise and digitalise hotel’s procedures

As after other crises, we most certainly will see a catch-up effect as soon as the coronavirus crisis has been overcome. After travel bans, curfews and “social distancing”, the need for travelling will increase significantly. In order to make the most of this potential and to emerge stronger from it, hotels should use the current situation to optimize internal procedures and evaluate new technologies which help them gain a competitive advantage in the long-term.

During times of crisis, it’s inevitable that hoteliers will experience a revenue downturn and that they are forced to cut back their expenditures in various areas. However, when the demand starts to recover, it’s time to make wise investments. Strategic digital tools that increase operational efficiency, save costs in the long run and generate additional revenue should especially be on the priority list of forward-thinking hoteliers.

Conclusion

During such an uncertain time like the current coronavirus crisis, hotels are wise to ensure a consistent and transparent communication with their guests. They will appreciate being treated fairly and will remember your hotel and your service in the best possible way. To recover from a crisis like this and to make the most out of the catch-up effect afterwards, hoteliers should use this time to evaluate new tools that offer the most strategic benefit for their business. Gaining new competitive advantages can strengthen the market position and will surely pay off in the long run.

About the author

Moritz Klussmann is CEO and co-founder of Customer Alliance, one of the European market leaders for Customer Experience Management and Online Reputation Management. In his role, he is responsible for the strategic focus and profitable growth of the company, and is significantly driving the development of the product.[:nl]Covid-19 zet niet alleen ons privéleven deze weken en maanden op zijn kop. De verspreiding van het coronavirus heeft ook een enorme impact op veel industrieën wereldwijd. Geannuleerde kamers en vluchten en dus afwezige gasten raken de hotel- en toeristenindustrie heel hard. Volgens de World Travel & Tourism Council lopen door de huidige pandemie tot 50 miljoen banen op de tocht in de wereldwijde reis- en toerismebranche.

In een dergelijke onzekere en uitdagende situatie is het niet alleen verstandig om aandacht te besteden aan een transparante en consistente gastcommunicatie, maar om een ​​langetermijnstrategie te ontwikkelen om zichzelf te reorganiseren in de markt en de verliezen goed te maken zodra de coronaviruscrisis voorbij is . De huidige situatie heeft een enorme impact op de dagelijkse bedrijfsvoering, maar kan ook worden beschouwd als een kans om interne processen te heroverwegen en nieuwe technologieën te overwegen die op lange termijn een positieve impact kunnen hebben op uw bedrijf.

Professionele en consistente gastcommunicatie tijdens coronaviruscrisis

In het midden van een crisis is een professionele en transparante communicatie uiterst belangrijk. Veel reizigers maken zich zorgen over de reisbeperkingen die dagelijks door regeringen worden toegevoegd. Hoteleigenaren moeten daarom in contact blijven met uw gasten en hen empathie tonen. Maak gebruik van uw digitale communicatiekanalen zoals website, e-mail, sms en sociale media om te informeren over updates en om ervoor te zorgen dat uw gasten zich volledig en goed geïnformeerd voelen. Hoewel u uw volledige crisisplan niet openbaar hoeft te delen, is het raadzaam om uw gasten te laten weten hoe u prioriteit geeft aan de veiligheid van werknemers en gasten, hoe u annuleringen en omboekingen behandelt, evenals preventieve maatregelen van uw hotelbedrijf.

Nu, maar ook na de coronaviruscrisis, moeten hotels een communicatiestrategie implementeren die een blijvende, persoonlijke ervaring creëert tijdens de hele gastreis en die de juiste boodschap op het juiste moment overbrengt.

Gebruik de huidige coronavirusperiode om hotelprocedures te optimaliseren en te digitaliseren

Net als na andere crises zullen we zeker een inhaaleffect zien zodra de coronaviruscrisis is overwonnen. Na reisverboden, uitgaansverboden en “sociale afstand” zal de behoefte aan reizen aanzienlijk toenemen. Om dit potentieel optimaal te benutten en er beter uit te komen, moeten hotels de huidige situatie gebruiken om de interne procedures te optimaliseren en nieuwe technologieën te evalueren die hen helpen op de lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

In tijden van crisis is het onvermijdelijk dat hoteliers een omzetdaling zullen meemaken en dat ze gedwongen worden om hun uitgaven op verschillende gebieden te verminderen. Wanneer de vraag echter begint te herstellen, is het tijd om verstandige investeringen te doen. Strategische digitale tools die de operationele efficiëntie verhogen, kosten besparen op de lange termijn en extra inkomsten genereren, zouden met name op de prioriteitenlijst van vooruitstrevende hoteliers moeten staan.

Conclusie

In zo’n onzekere tijd als de huidige coronaviruscrisis doen hotels er verstandig aan om een ​​consistente en transparante communicatie met hun gasten te garanderen. Ze zullen het waarderen om eerlijk behandeld te worden en zullen uw hotel en uw service op de best mogelijke manier onthouden. Om te herstellen van een dergelijke crisis en om het inhaaleffect achteraf optimaal te benutten, moeten hoteliers deze tijd gebruiken om nieuwe tools te evalueren die het meest strategische voordeel voor hun bedrijf bieden. Het verkrijgen van nieuwe concurrentievoordelen kan de marktpositie versterken en zal op de lange termijn zeker zijn vruchten afwerpen.

Over de auteur

Moritz Klussmann is CEO en mede-oprichter van Customer Alliance, een van de Europese marktleiders voor Customer Experience Management en Online Reputation Management. In zijn rol is hij verantwoordelijk voor de strategische focus en winstgevende groei van het bedrijf en stuurt hij de ontwikkeling van het product aanzienlijk aan.[:fr]Covid-19 ne fait pas que bouleverser notre vie privée ces semaines et ces mois. La propagation du coronavirus a également un impact massif sur de nombreuses industries dans le monde. Les chambres et les vols annulés et les invités ainsi absents frappent très durement l’industrie hôtelière et touristique. Selon le World Travel & Tourism Council, jusqu’à 50 millions d’emplois sont menacés dans l’industrie mondiale du voyage et du tourisme en raison de la pandémie actuelle.

Dans une situation aussi incertaine et difficile, les hôtels sont non seulement avisés d’accorder une attention particulière à une communication transparente et cohérente avec les clients, mais aussi de développer une stratégie à long terme pour se réhabiliter sur le marché et compenser les pertes une fois la crise des coronavirus terminée. . La situation actuelle a un impact énorme sur les opérations quotidiennes, mais elle peut également être considérée comme une opportunité de repenser les processus internes et d’envisager de nouvelles technologies qui peuvent avoir un impact positif sur votre entreprise à long terme.

Communication professionnelle et cohérente avec les invités pendant la crise des coronavirus

Étant en pleine crise, une communication professionnelle et transparente est extrêmement importante. De nombreux voyageurs s’inquiètent des restrictions de voyage ajoutées quotidiennement par les gouvernements. Par conséquent, les propriétaires d’hôtel doivent rester en contact avec vos clients et leur montrer de l’empathie. Tirez parti de vos canaux de communication numériques comme le site Web, le courrier électronique, les SMS et les médias sociaux pour informer des mises à jour et vous assurer que vos invités se sentent pleinement et bien informés. Bien que vous n’ayez pas à partager votre plan de crise complet publiquement, il est recommandé de faire savoir à vos clients comment vous priorisez la sécurité des employés et des invités, comment vous gérez les annulations et les réservations ainsi que toutes les mesures préventives de votre entreprise hôtelière.

Désormais, mais aussi au-delà de la crise des coronavirus, les hôtels doivent mettre en œuvre une stratégie de communication qui crée une expérience personnelle et durable tout au long du parcours client et qui délivre le bon message au bon moment.

Utilisez la période de coronavirus actuelle pour optimiser et numériser les procédures de l’hôtel

Comme après d’autres crises, nous verrons très certainement un effet de rattrapage dès que la crise des coronavirus sera surmontée. Après les interdictions de voyager, les couvre-feux et les «distanciations sociales», le besoin de voyager augmentera considérablement. Afin de tirer le meilleur parti de ce potentiel et d’en sortir plus fort, les hôtels devraient utiliser la situation actuelle pour optimiser les procédures internes et évaluer les nouvelles technologies qui les aident à acquérir un avantage concurrentiel à long terme.

En période de crise, il est inévitable que les hôteliers connaissent une baisse de leurs revenus et qu’ils soient contraints de réduire leurs dépenses dans divers domaines. Cependant, lorsque la demande commence à se redresser, il est temps de faire des investissements judicieux. Les outils numériques stratégiques qui augmentent l’efficacité opérationnelle, réduisent les coûts à long terme et génèrent des revenus supplémentaires devraient en particulier figurer sur la liste prioritaire des hôteliers avant-gardistes.

Conclusion

Pendant une période aussi incertaine comme la crise actuelle des coronavirus, les hôtels sont avisés d’assurer une communication cohérente et transparente avec leurs clients. Ils apprécieront d’être traités équitablement et se souviendront de votre hôtel et de votre service de la meilleure façon possible. Pour se remettre d’une crise comme celle-ci et tirer le meilleur parti de l’effet de rattrapage par la suite, les hôteliers devraient utiliser ce temps pour évaluer de nouveaux outils qui offrent l’avantage le plus stratégique pour leur entreprise. L’obtention de nouveaux avantages concurrentiels peut renforcer la position sur le marché et sera certainement payante à long terme.

A propos de l’auteur

Moritz Klussmann est PDG et co-fondateur de Customer Alliance, l’un des leaders du marché européen pour la gestion de l’expérience client et la gestion de la réputation en ligne. Dans son rôle, il est responsable de l’orientation stratégique et de la croissance rentable de l’entreprise, et conduit de manière significative le développement du produit.[:de]Covid-19 stellt in diesen Wochen und Monaten nicht nur unser Privatleben auf den Kopf. Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch massive Auswirkungen auf viele Branchen weltweit. Annullierte Zimmer und Flüge und damit abwesende Gäste treffen die Hotel- und Tourismusbranche sehr hart. Laut dem World Travel & Tourism Council sind aufgrund der aktuellen Pandemie bis zu 50 Millionen Arbeitsplätze in der globalen Reise- und Tourismusbranche gefährdet.

In einer solch unsicheren und herausfordernden Situation sollten Hotels nicht nur auf eine transparente und konsistente Gästekommunikation achten, sondern auch eine langfristige Strategie entwickeln, um sich auf dem Markt zu rehabilitieren und Verluste auszugleichen, sobald die Coronavirus-Krise vorbei ist . Die aktuelle Situation hat enorme Auswirkungen auf den täglichen Betrieb, kann aber auch als Gelegenheit gesehen werden, interne Prozesse zu überdenken und neue Technologien in Betracht zu ziehen, die sich langfristig positiv auf Ihr Unternehmen auswirken können.

Professionelle und konsistente Gastkommunikation während der Coronavirus-Krise

In einer Krise zu sein, ist eine professionelle und transparente Kommunikation äußerst wichtig. Viele Reisende sind besorgt über die Reisebeschränkungen, die die Regierungen täglich hinzufügen. Daher sollten Hotelbesitzer mit Ihren Gästen in Verbindung bleiben und ihnen Empathie zeigen. Nutzen Sie Ihre digitalen Kommunikationskanäle wie Website, E-Mail, SMS und soziale Medien, um über Updates zu informieren und sicherzustellen, dass sich Ihre Gäste umfassend und gut informiert fühlen. Obwohl Sie Ihren vollständigen Krisenplan nicht öffentlich teilen müssen, wird empfohlen, Ihren Gästen mitzuteilen, wie Sie die Sicherheit von Mitarbeitern und Gästen priorisieren, wie Sie mit Stornierungen und Umbuchungen umgehen und wie Sie vorbeugende Maßnahmen für Ihr Hotelgeschäft ergreifen.

Jetzt, aber auch über die Coronavirus-Krise hinaus, sollten Hotels eine Kommunikationsstrategie implementieren, die während der gesamten Reise der Gäste eine dauerhafte, persönliche Erfahrung schafft und die richtige Botschaft zur richtigen Zeit übermittelt.

Verwenden Sie den aktuellen Coronavirus-Zeitraum, um die Hotelabläufe zu optimieren und zu digitalisieren

Wie nach anderen Krisen werden wir mit Sicherheit einen Aufholeffekt sehen, sobald die Coronavirus-Krise überwunden ist. Nach Reiseverboten, Ausgangssperren und „sozialer Distanzierung“ wird der Bedarf an Reisen erheblich zunehmen. Um dieses Potenzial optimal zu nutzen und daraus zu schöpfen, sollten Hotels die aktuelle Situation nutzen, um interne Verfahren zu optimieren und neue Technologien zu bewerten, die ihnen helfen, langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

In Krisenzeiten ist es unvermeidlich, dass Hoteliers einen Umsatzrückgang erleben und gezwungen sind, ihre Ausgaben in verschiedenen Bereichen zu senken. Wenn sich die Nachfrage jedoch zu erholen beginnt, ist es Zeit, kluge Investitionen zu tätigen. Strategische digitale Tools, die die betriebliche Effizienz steigern, langfristig Kosten sparen und zusätzliche Einnahmen generieren, sollten insbesondere auf der Prioritätenliste der zukunftsorientierten Hoteliers stehen.

Fazit

In einer so unsicheren Zeit wie der aktuellen Coronavirus-Krise sollten Hotels eine konsistente und transparente Kommunikation mit ihren Gästen gewährleisten. Sie werden es zu schätzen wissen, fair behandelt zu werden, und sich bestmöglich an Ihr Hotel und Ihren Service erinnern. Um sich von einer solchen Krise zu erholen und anschließend den Aufholeffekt optimal zu nutzen, sollten Hoteliers diese Zeit nutzen, um neue Tools zu evaluieren, die den strategischsten Nutzen für ihr Unternehmen bieten. Neue Wettbewerbsvorteile können die Marktposition stärken und werden sich auf lange Sicht auszahlen.

Über den Autor

Moritz Klussmann ist CEO und Mitbegründer der Customer Alliance, einem der europäischen Marktführer für Customer Experience Management und Online Reputation Management. In seiner Rolle ist er für die strategische Ausrichtung und das profitable Wachstum des Unternehmens verantwortlich und treibt die Entwicklung des Produkts maßgeblich voran.[:]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: