[:en]How can hotels emerge stronger from the Coronavirus crisis using digital technologies?[:nl]Hoe kunnen hotels met digitale technologieën sterker uit de Coronavirus-crisis komen?[:fr]Comment les hôtels peuvent-ils sortir plus forts de la crise des coronavirus en utilisant les technologies numériques?[:de]Wie können Hotels mithilfe digitaler Technologien gestärkt aus der Coronavirus-Krise hervorgehen?[:]

[:en]Covid-19 is not only turning our private lives upside down these weeks and months. The spread of the coronavirus also has a massive impact on many industries worldwide. Cancelled rooms and flights and thus absent guests are hitting the hotel and tourism industry very hard. According to the World Travel & Tourism Council, up to 50 million jobs are at risk in the global travel and tourism industry due to the current pandemic.

In such an uncertain and challenging situation, hotels are not only wise to pay close attention to a transparent and consistent guest communication, but to develop a long-term strategy to rehabilitate themselves in the market and make up for losses once the coronavirus crisis is over. The current situation has a huge impact on daily operations, but it might also be considered as an opportunity to rethink internal processes and to consider new technologies which can positively impact your business in the long run.

Professional and consistent guest communication during coronavirus crisis

Being in the middle of a crisis, a professional and transparent communication is extremely important. Many travelers are worried about the travel restrictions being added daily by governments. Therefore, hotel owners should stay connected with your guests and show them empathy. Leverage your digital communication channels like website, email, SMS and social media to inform about updates and to make sure your guests feel fully and well-informed. While you don’t have to share your full crisis plan publicly, it is recommended to let your guests know how you prioritize employee and guest safety, how you handle cancellations and rebookings as well as any preventative measures of your hotel business.

Now, but also beyond the coronavirus crisis, hotels should implement a communication strategy that creates a lasting, personal experience throughout the entire guest journey and that delivers the right message at the right time.

Use the current coronavirus period to optimise and digitalise hotel’s procedures

As after other crises, we most certainly will see a catch-up effect as soon as the coronavirus crisis has been overcome. After travel bans, curfews and “social distancing”, the need for travelling will increase significantly. In order to make the most of this potential and to emerge stronger from it, hotels should use the current situation to optimize internal procedures and evaluate new technologies which help them gain a competitive advantage in the long-term.

During times of crisis, it’s inevitable that hoteliers will experience a revenue downturn and that they are forced to cut back their expenditures in various areas. However, when the demand starts to recover, it’s time to make wise investments. Strategic digital tools that increase operational efficiency, save costs in the long run and generate additional revenue should especially be on the priority list of forward-thinking hoteliers.

Conclusion

During such an uncertain time like the current coronavirus crisis, hotels are wise to ensure a consistent and transparent communication with their guests. They will appreciate being treated fairly and will remember your hotel and your service in the best possible way. To recover from a crisis like this and to make the most out of the catch-up effect afterwards, hoteliers should use this time to evaluate new tools that offer the most strategic benefit for their business. Gaining new competitive advantages can strengthen the market position and will surely pay off in the long run.

About the author

Moritz Klussmann is CEO and co-founder of Customer Alliance, one of the European market leaders for Customer Experience Management and Online Reputation Management. In his role, he is responsible for the strategic focus and profitable growth of the company, and is significantly driving the development of the product.[:nl]Covid-19 zet niet alleen ons privéleven deze weken en maanden op zijn kop. De verspreiding van het coronavirus heeft ook een enorme impact op veel industrieën wereldwijd. Geannuleerde kamers en vluchten en dus afwezige gasten raken de hotel- en toeristenindustrie heel hard. Volgens de World Travel & Tourism Council lopen door de huidige pandemie tot 50 miljoen banen op de tocht in de wereldwijde reis- en toerismebranche.

In een dergelijke onzekere en uitdagende situatie is het niet alleen verstandig om aandacht te besteden aan een transparante en consistente gastcommunicatie, maar om een ​​langetermijnstrategie te ontwikkelen om zichzelf te reorganiseren in de markt en de verliezen goed te maken zodra de coronaviruscrisis voorbij is . De huidige situatie heeft een enorme impact op de dagelijkse bedrijfsvoering, maar kan ook worden beschouwd als een kans om interne processen te heroverwegen en nieuwe technologieën te overwegen die op lange termijn een positieve impact kunnen hebben op uw bedrijf.

Professionele en consistente gastcommunicatie tijdens coronaviruscrisis

In het midden van een crisis is een professionele en transparante communicatie uiterst belangrijk. Veel reizigers maken zich zorgen over de reisbeperkingen die dagelijks door regeringen worden toegevoegd. Hoteleigenaren moeten daarom in contact blijven met uw gasten en hen empathie tonen. Maak gebruik van uw digitale communicatiekanalen zoals website, e-mail, sms en sociale media om te informeren over updates en om ervoor te zorgen dat uw gasten zich volledig en goed geïnformeerd voelen. Hoewel u uw volledige crisisplan niet openbaar hoeft te delen, is het raadzaam om uw gasten te laten weten hoe u prioriteit geeft aan de veiligheid van werknemers en gasten, hoe u annuleringen en omboekingen behandelt, evenals preventieve maatregelen van uw hotelbedrijf.

Nu, maar ook na de coronaviruscrisis, moeten hotels een communicatiestrategie implementeren die een blijvende, persoonlijke ervaring creëert tijdens de hele gastreis en die de juiste boodschap op het juiste moment overbrengt.

Gebruik de huidige coronavirusperiode om hotelprocedures te optimaliseren en te digitaliseren

Net als na andere crises zullen we zeker een inhaaleffect zien zodra de coronaviruscrisis is overwonnen. Na reisverboden, uitgaansverboden en “sociale afstand” zal de behoefte aan reizen aanzienlijk toenemen. Om dit potentieel optimaal te benutten en er beter uit te komen, moeten hotels de huidige situatie gebruiken om de interne procedures te optimaliseren en nieuwe technologieën te evalueren die hen helpen op de lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

In tijden van crisis is het onvermijdelijk dat hoteliers een omzetdaling zullen meemaken en dat ze gedwongen worden om hun uitgaven op verschillende gebieden te verminderen. Wanneer de vraag echter begint te herstellen, is het tijd om verstandige investeringen te doen. Strategische digitale tools die de operationele efficiëntie verhogen, kosten besparen op de lange termijn en extra inkomsten genereren, zouden met name op de prioriteitenlijst van vooruitstrevende hoteliers moeten staan.

Conclusie

In zo’n onzekere tijd als de huidige coronaviruscrisis doen hotels er verstandig aan om een ​​consistente en transparante communicatie met hun gasten te garanderen. Ze zullen het waarderen om eerlijk behandeld te worden en zullen uw hotel en uw service op de best mogelijke manier onthouden. Om te herstellen van een dergelijke crisis en om het inhaaleffect achteraf optimaal te benutten, moeten hoteliers deze tijd gebruiken om nieuwe tools te evalueren die het meest strategische voordeel voor hun bedrijf bieden. Het verkrijgen van nieuwe concurrentievoordelen kan de marktpositie versterken en zal op de lange termijn zeker zijn vruchten afwerpen.

Over de auteur

Moritz Klussmann is CEO en mede-oprichter van Customer Alliance, een van de Europese marktleiders voor Customer Experience Management en Online Reputation Management. In zijn rol is hij verantwoordelijk voor de strategische focus en winstgevende groei van het bedrijf en stuurt hij de ontwikkeling van het product aanzienlijk aan.[:fr]Covid-19 ne fait pas que bouleverser notre vie privée ces semaines et ces mois. La propagation du coronavirus a également un impact massif sur de nombreuses industries dans le monde. Les chambres et les vols annulés et les invités ainsi absents frappent très durement l’industrie hôtelière et touristique. Selon le World Travel & Tourism Council, jusqu’à 50 millions d’emplois sont menacés dans l’industrie mondiale du voyage et du tourisme en raison de la pandémie actuelle.

Dans une situation aussi incertaine et difficile, les hôtels sont non seulement avisés d’accorder une attention particulière à une communication transparente et cohérente avec les clients, mais aussi de développer une stratégie à long terme pour se réhabiliter sur le marché et compenser les pertes une fois la crise des coronavirus terminée. . La situation actuelle a un impact énorme sur les opérations quotidiennes, mais elle peut également être considérée comme une opportunité de repenser les processus internes et d’envisager de nouvelles technologies qui peuvent avoir un impact positif sur votre entreprise à long terme.

Communication professionnelle et cohérente avec les invités pendant la crise des coronavirus

Étant en pleine crise, une communication professionnelle et transparente est extrêmement importante. De nombreux voyageurs s’inquiètent des restrictions de voyage ajoutées quotidiennement par les gouvernements. Par conséquent, les propriétaires d’hôtel doivent rester en contact avec vos clients et leur montrer de l’empathie. Tirez parti de vos canaux de communication numériques comme le site Web, le courrier électronique, les SMS et les médias sociaux pour informer des mises à jour et vous assurer que vos invités se sentent pleinement et bien informés. Bien que vous n’ayez pas à partager votre plan de crise complet publiquement, il est recommandé de faire savoir à vos clients comment vous priorisez la sécurité des employés et des invités, comment vous gérez les annulations et les réservations ainsi que toutes les mesures préventives de votre entreprise hôtelière.

Désormais, mais aussi au-delà de la crise des coronavirus, les hôtels doivent mettre en œuvre une stratégie de communication qui crée une expérience personnelle et durable tout au long du parcours client et qui délivre le bon message au bon moment.

Utilisez la période de coronavirus actuelle pour optimiser et numériser les procédures de l’hôtel

Comme après d’autres crises, nous verrons très certainement un effet de rattrapage dès que la crise des coronavirus sera surmontée. Après les interdictions de voyager, les couvre-feux et les «distanciations sociales», le besoin de voyager augmentera considérablement. Afin de tirer le meilleur parti de ce potentiel et d’en sortir plus fort, les hôtels devraient utiliser la situation actuelle pour optimiser les procédures internes et évaluer les nouvelles technologies qui les aident à acquérir un avantage concurrentiel à long terme.

En période de crise, il est inévitable que les hôteliers connaissent une baisse de leurs revenus et qu’ils soient contraints de réduire leurs dépenses dans divers domaines. Cependant, lorsque la demande commence à se redresser, il est temps de faire des investissements judicieux. Les outils numériques stratégiques qui augmentent l’efficacité opérationnelle, réduisent les coûts à long terme et génèrent des revenus supplémentaires devraient en particulier figurer sur la liste prioritaire des hôteliers avant-gardistes.

Conclusion

Pendant une période aussi incertaine comme la crise actuelle des coronavirus, les hôtels sont avisés d’assurer une communication cohérente et transparente avec leurs clients. Ils apprécieront d’être traités équitablement et se souviendront de votre hôtel et de votre service de la meilleure façon possible. Pour se remettre d’une crise comme celle-ci et tirer le meilleur parti de l’effet de rattrapage par la suite, les hôteliers devraient utiliser ce temps pour évaluer de nouveaux outils qui offrent l’avantage le plus stratégique pour leur entreprise. L’obtention de nouveaux avantages concurrentiels peut renforcer la position sur le marché et sera certainement payante à long terme.

A propos de l’auteur

Moritz Klussmann est PDG et co-fondateur de Customer Alliance, l’un des leaders du marché européen pour la gestion de l’expérience client et la gestion de la réputation en ligne. Dans son rôle, il est responsable de l’orientation stratégique et de la croissance rentable de l’entreprise, et conduit de manière significative le développement du produit.[:de]Covid-19 stellt in diesen Wochen und Monaten nicht nur unser Privatleben auf den Kopf. Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch massive Auswirkungen auf viele Branchen weltweit. Annullierte Zimmer und Flüge und damit abwesende Gäste treffen die Hotel- und Tourismusbranche sehr hart. Laut dem World Travel & Tourism Council sind aufgrund der aktuellen Pandemie bis zu 50 Millionen Arbeitsplätze in der globalen Reise- und Tourismusbranche gefährdet.

In einer solch unsicheren und herausfordernden Situation sollten Hotels nicht nur auf eine transparente und konsistente Gästekommunikation achten, sondern auch eine langfristige Strategie entwickeln, um sich auf dem Markt zu rehabilitieren und Verluste auszugleichen, sobald die Coronavirus-Krise vorbei ist . Die aktuelle Situation hat enorme Auswirkungen auf den täglichen Betrieb, kann aber auch als Gelegenheit gesehen werden, interne Prozesse zu überdenken und neue Technologien in Betracht zu ziehen, die sich langfristig positiv auf Ihr Unternehmen auswirken können.

Professionelle und konsistente Gastkommunikation während der Coronavirus-Krise

In einer Krise zu sein, ist eine professionelle und transparente Kommunikation äußerst wichtig. Viele Reisende sind besorgt über die Reisebeschränkungen, die die Regierungen täglich hinzufügen. Daher sollten Hotelbesitzer mit Ihren Gästen in Verbindung bleiben und ihnen Empathie zeigen. Nutzen Sie Ihre digitalen Kommunikationskanäle wie Website, E-Mail, SMS und soziale Medien, um über Updates zu informieren und sicherzustellen, dass sich Ihre Gäste umfassend und gut informiert fühlen. Obwohl Sie Ihren vollständigen Krisenplan nicht öffentlich teilen müssen, wird empfohlen, Ihren Gästen mitzuteilen, wie Sie die Sicherheit von Mitarbeitern und Gästen priorisieren, wie Sie mit Stornierungen und Umbuchungen umgehen und wie Sie vorbeugende Maßnahmen für Ihr Hotelgeschäft ergreifen.

Jetzt, aber auch über die Coronavirus-Krise hinaus, sollten Hotels eine Kommunikationsstrategie implementieren, die während der gesamten Reise der Gäste eine dauerhafte, persönliche Erfahrung schafft und die richtige Botschaft zur richtigen Zeit übermittelt.

Verwenden Sie den aktuellen Coronavirus-Zeitraum, um die Hotelabläufe zu optimieren und zu digitalisieren

Wie nach anderen Krisen werden wir mit Sicherheit einen Aufholeffekt sehen, sobald die Coronavirus-Krise überwunden ist. Nach Reiseverboten, Ausgangssperren und „sozialer Distanzierung“ wird der Bedarf an Reisen erheblich zunehmen. Um dieses Potenzial optimal zu nutzen und daraus zu schöpfen, sollten Hotels die aktuelle Situation nutzen, um interne Verfahren zu optimieren und neue Technologien zu bewerten, die ihnen helfen, langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

In Krisenzeiten ist es unvermeidlich, dass Hoteliers einen Umsatzrückgang erleben und gezwungen sind, ihre Ausgaben in verschiedenen Bereichen zu senken. Wenn sich die Nachfrage jedoch zu erholen beginnt, ist es Zeit, kluge Investitionen zu tätigen. Strategische digitale Tools, die die betriebliche Effizienz steigern, langfristig Kosten sparen und zusätzliche Einnahmen generieren, sollten insbesondere auf der Prioritätenliste der zukunftsorientierten Hoteliers stehen.

Fazit

In einer so unsicheren Zeit wie der aktuellen Coronavirus-Krise sollten Hotels eine konsistente und transparente Kommunikation mit ihren Gästen gewährleisten. Sie werden es zu schätzen wissen, fair behandelt zu werden, und sich bestmöglich an Ihr Hotel und Ihren Service erinnern. Um sich von einer solchen Krise zu erholen und anschließend den Aufholeffekt optimal zu nutzen, sollten Hoteliers diese Zeit nutzen, um neue Tools zu evaluieren, die den strategischsten Nutzen für ihr Unternehmen bieten. Neue Wettbewerbsvorteile können die Marktposition stärken und werden sich auf lange Sicht auszahlen.

Über den Autor

Moritz Klussmann ist CEO und Mitbegründer der Customer Alliance, einem der europäischen Marktführer für Customer Experience Management und Online Reputation Management. In seiner Rolle ist er für die strategische Ausrichtung und das profitable Wachstum des Unternehmens verantwortlich und treibt die Entwicklung des Produkts maßgeblich voran.[:]

[:en]Mews x Throdi Integration – The Hospitality App Store – Mews[:]

[:en]

Market place of MEWS

Connect to the apps you love

Add powerful integrations to automate your operations and generate more revenue

https://www.mews.com/products/marketplace/throdi


[:]

[:en]Throdi compares the prices of all booking platforms and encourages direct booking[:nl]Throdi vergelijkt de prijzen van alle boekingsplatformen en stimuleert de rechtstreeks boeking[:fr]Throdi compare les prix de toutes les plateformes de réservation et encourage la réservation directe[:]

[:en]When you are looking for accommodation, you should compare the price of the hotel where you would like to stay.

The advantage of doing this through Throdi is that you see all prices of all Booking platforms and that you can compare them directly with the price that the hotel offers on its own website.

Do you have to stay away from booking websites? No of course not. Booking platforms such as Booking.com, Trivago or Expedia are great websites to start a search for a hotel room. But do you want a good room, extra service and perhaps a better price? Then book directly through the hotel.

 

[:nl]Wanneer je een accommodatie zoekt, doe je er goed aan om de prijs van van het hotel waar je graag zou verblijven te vergelijken. 

Voordeel dit te doen via Throdi is dat je alle prijzen van alle Boekingsplatformen ziet en je die rechtstreeks kan vergelijken met de prijs dat het hotel op zijn eigen website aanbiedt.

Moet je wegblijven van boekingswebsites? Nee, natuurlijk niet. Boekingsplatformen zoals Booking.com, Trivago of Expedia zijn prima websites om een zoektocht naar een hotelkamer te starten. Maar wil je een goede kamer, extra service en wellicht ook een betere prijs? Boek dan rechtstreeks via het hotel.

[:fr]Lorsque vous êtes à la recherche d’un logement, vous devez comparer le prix de l’hôtel où vous souhaitez séjourner.

L’avantage de le faire via Throdi est que vous voyez tous les prix de toutes les plateformes de réservation et que vous pouvez les comparer directement avec le prix que l’hôtel propose sur son propre site Web.

Devez-vous rester loin des sites de réservation? Non, bien sûr que non. Les plateformes de réservation telles que Booking.com, Trivago ou Expedia sont d’excellents sites Web pour lancer une recherche de chambre d’hôtel. Mais voulez-vous une bonne chambre, un service supplémentaire et peut-être un meilleur prix? Réservez ensuite directement auprès de l’hôtel.

 

[:]

[:en]Mews + Throdi[:nl]Mews + Throdi[:fr]Mews + Throdi[:]

[:en]

 

The bi-directional link with Mews PMS system ensures that almost everything can be consulted and operated via one dashboard. As few links and different logins as possible.

Management of all hotel facilities and services:

 • Pre-stay with data adjustment and Up-selling
 • E-communication
 • Automatic WiFi connection
 • Online check-in
 • Consulting all info
 • Services in hotel and room service
 • Support chat function between guest and reception
 • Online Checkout
 • Review
 • Encourage direct booking
 • Smart TV

All this with the “one-stop-Throdi app”.

 

Everyone talks about it:

“Guest experience automation”

Make sure you know what the customer wants, when he wants it, how he wants it and where he wants it. Throdi helps you to find out and to serve your guests from start to finish.

The Throdi “one-stop app” ensures that the customer feels personally welcome.

You do not only create an optimal guest experience by increasing material comfort. All hotel facilities and services can be operated from its own Smart Phone via one free downloadable application. The app adapts to the style of your hotel.

Do you want to take the first step towards a better guest experience?

Then Throdi helps you as a hotelier to realize an easy and effective way.

 

[:nl]  

De bidirectionele koppeling met Mews PMS-system zorgt ervoor dat bijna alles via één dashboard te consulteren en te bedienen is. Zo weinig mogelijk koppelingen en verschillende logins.

Beheer van alle hotel faciliteiten en -diensten:

 • Pre-stay met gegevens aanpassing en Up-selling
 • E-communicatie
 • Automatische WiFi-connectie (Primeur)
 • Online check-in
 • Het consulteren van alle info
 • Diensten in hotel en de kamer bedienen
 • Support chatfunctie tussen gast en receptie
 • Online Check-out
 • Review
 • Stimuleren van direct boeken
 • Smart TV

Dit alles met het “one-stop-Throdi app”.

 

Iedereen spreekt erover :

“Guest experience automation”

 

Zorg dat U weet wat de klant wil, wanneer hij dat wil, hoe hij dat wil en waar hij dat wil. Throdi helpt U om dat te weten te komen en uw gast van begin tot eind op zijn wenken te bedienen.

De Throdi “one-stop-app” zorgt ervoor dat de klant zich persoonlijk welkom voelt.

Een optimale gastervaring creëer je niet alleen met het materiële comfort te verhogen. Alle hotelfaciliteiten en diensten vanaf zijn eigen Smart Phone via één gratis downloadbare applicatie te bedienen. App is aanpast aan de huisstijl van uw hotel.

Wilt U zelf de eerste stap zetten naar een betere guest experience? 

Dan helpt Throdi U als hotelier het op een makkelijker en besparende manier te realiseren.

 

 [:fr]

 

La liaison bidirectionnelle avec le système Mews PMS garantit que presque tout peut être consulté et exploité via un seul tableau de bord. Le moins de liens et de connexions possibles.

Gestion de toutes les facilités et services de l’hôtel:

 • Pré-séjour avec ajustement des données et up-selling
 • E-communication
 • Connexion WiFi automatique
 • Enregistrez-vous en ligne
 • Consulter toutes les informations
 • Services en hôtel et service en chambre
 • Prise en charge de la fonction de chat entre l’e client et la réception
 • Check-out en ligne
 • Avis de clients
 • Encourager la réservation directe
 • Smart TV

Tout cela avec le “one-stop-Throdi app“.

 

Tout le monde en parle:

“Automatisation de l’expérience client”

Assurez-vous de savoir ce que le client veut, quand il le veut, comment il le veut et où il le veut. Throdi vous aide à découvrir et à servir votre client du début à la fin.

Le Throdi “one-stop-app” veille à ce que le client se sent personnellement le bienvenu.

Vous ne créez pas seulement une expérience client optimale en augmentant le confort des matériaux. Toutes les installations et services peuvent être gérés depuis son propre smartphone via une application téléchargeable gratuitement. L’application s’adapte au style de votre hôtel.

Voulez-vous faire le premier pas vers une meilleure expérience client?

Throdi vous aide en tant qu’hôtelier à le faire de manière simple et économique.

 

[:]

[:en]How a hotel concierge app can make guests happier (and help achieve your business goals)[:]

[:en]Why do leading hotel chains invest huge sums of money in branded applications for their guests and personnel? It is something that makes the life of hoteliers much easier and helps them lift the quality of services to a new level, and, as a result, achieve higher profitability.

Besides, mobile apps help businesses fit the times. Statistically, more than 50% of Internet users access the Web through their smartphones. Moreover, that figure is expected to reach about 75% by 2025. Obviously, if a hotel wants to stay competitive in the hospitality market of the future, it should get a proper mobile app.

There are quite a few ready-to-use solutions on the market to choose from. Let us discuss below how a modern digital app helps achieve several business goals:

Queue-less check-in

Filling in paper forms is quite boring and tiring, especially after a long-haul flight. A  good concierge app makes the check-in/checkout procedure digital and fast. The guest sends the photo of documents through the app anytime before the arrival and gets the key at the reception without waiting.

Effective management of orders

The satisfaction of clients is the top priority of every hotel. Providing each and every guest with a positive experience and encouraging them to come back and to recommend the place to friends requires much time and effort. An unpleasant trifle may spoil the overall impression, that is why hotel staff works hard every day to make sure everything is perfect.

A concierge app can reduce the human factor risk to the minimum. All the orders placed by clients are sent directly to the corresponding department. Guests can add comments to specify some of their personal preferences. All the information is stored in the form of a convenient and well-structured database: no omissions, no mistakes.

24/7 online accessibility

Although there are guests that love talking to hotel staff, most people prefer ordering everything they need by clicking on the menu. Some of them appreciate being able to plan everything, for example, spa treatments and even meals, in advance before the travel starts. Modern apps create a completely digital experience: from getting a cup of coffee delivered to the room, to enrolling on a tour around the city. One can look through available services and place orders from a smartphone while enjoying a bath or watching TV on the bed, on the way from the airport – anywhere, anytime.

 Possibility to specify the time of service

It may seem obvious for such services as massage appointment or booking a conference room. But how about meals? For example, one can make a table reservation, choose food and drinks on the way to the hotel to get dinner at once after the arrival without delay. There are many people for whom it is critical. Just imagine waiting for the food for half an hour or so with tired and hungry children. No doubt, it is not an enjoyable experience. If you help your guests avoid such difficulties, they will appreciate that. That is the essence of hospitality.

Increased sales

People purchase additional services much more willingly when the process of ordering takes the minimum of time and effort. Going to a reception desk, searching for the phone number to order a massage session or to order a shuttle to the airport – clients, especially millennials, can’t be bothered to do this. But if they have the opportunity to get everything fixed by a few clicks, you will win their heart.

A positive brand image

By the same token, when a hotel does not make use of IT innovations to create comfort for guests, it makes an old-fashioned impression. Digital, innovative, cool  – that is the modern-time appeal.

To conclude, a concierge app is a tool that can make a difference both in service quality and management effectiveness. Most providers offer demos or free trial versions. Explore and test: it has all the chances to become the best digital friend for your business. [:]

%d