[:en]A receptionist in your pocket[:nl]Een receptionist in je broekzak[:fr]Une réceptionniste dans votre poche[:]

[:en]

12/12/18 at 21:00 – Updated at 10:35
from   Trends   from 13/12/18

 

 

Anyone who runs a hotel will no longer have enough of a website alone. The train of digitization has reached a next stop: that of the apps. The Belgian hotelapp Throdi helps hoteliers win a place on the smartphone of their customers.

 

Since a city trip to Paris, Pascal Hochedé is captivated by hotel apps. “We were able to order room service via the app and found all the information, such as breakfast hours and the wifi password, which I wanted for my own hotel in Knokke.” The only problem for the hotelier was that the use of the Paris app would cost him € 18,000. He decided to tackle it differently. “At the school gate I got to know the game developer Tim Van der Moer”, says Hochedé. “He introduced me to his Polish partner, and not much later we had the company Horeca Club Sp.zoo, which is a Polish company form for the nv.”

Three years later, the trio invested 240,000 euros and their Throdi app is ready. The Belgian-Polish company is now on the verge of conquest. It wants to connect as many Belgian hotels as possible as quickly as possible. According to Horeca Vlaanderen, there are already hoteliers who would like to offer the app to their customers. Francis Bosschem, the owner of Hotel Louisa in Ostend and chairman of the coastal hotels, is still interested. “People live today with their smartphones,” Bosschem realizes. “People book a hotel more and more online, demanding fast service, easy and simple operation and a clear confirmation of their booking.” The Booking.com of this world already offer that. But for a hotelier it is also interesting to offer the same via his own website and with his own app. ”

Not too expensive  

Such hotel apps seem to us to be particularly interesting to automatically inform guests about the booking, the restaurants, the city in which they reside, activities, room service, explains Francis Bosschem: “Apps become an important communication channel with and for customers. not too high for the hotelier. ” Throdi is now responding to that. “A hotel pays 2.75 to 5 euros per room per month,” says Hochedé. “This makes us the cheapest app, but we are also the most extensive in our segment: guests can arrange their booking through the app, order a coffee, read the paper, consult information about the region, open their room door, or even play a song in the lounge of the hotel. ”

Expertise about the needs and requirements of a hotelier, Hochedé gets out of his own life. Together with his wife, he runs Hotel Les Arcades in Knokke-Heist, a hotel with thirteen rooms that has been changing from mother to daughter since 1932.He now combines his work for the hotel with his app company. “Now that the tourist season on the coast is over, I can go on the job,” says the entrepreneur. “Talk to hoteliers, sell the product and negotiate features that they want.” During those sales visits, Throdi must compete against apps that have already proven themselves internationally. Because hoteliers have plenty of choice.

For example, Mews is most like Throdi. It integrates many services from 6.99 euros per room per month. Another competitor is Handy Travel. That is not an app, but a smartphone per room, which offers hotel guests a few services and for which the hotelier pays at least 1 dollar per room per day. The third competitor is Hotelogix Mobile Hotel, an app that focuses on managing a hotel. With the smartphone you send the cleaning service from 5.39 dollars per month per room, place your rooms on booking platforms and check guests in and out. The Dutch Guest Convenience app allows hoteliers to build their own app. He or she fills in photos, facilities, activities and so on. From 17.5 euros per month, up to 24 accommodations. Conichi finally arranges the reservation, checking in and out, paying, the room key and more in more than 400 hotels. Nice is that the reception gives a picture of the guest. The price is not known.

So there are quite a few hijackers on the coast, although the rise of apps in the hotel industry may also be in favor of the little Throdi. Hoteliers realize that they now have to jump on the digital train. “The first month after the launch of Throdi in October, seven hotels have signed up, going from a hotel with ten rooms to a hotel with 265 rooms”, says Hochedé. “If we have ten hotels by the end of 2018, we are satisfied.”

It is noteworthy that Hochedé does not immediately strive for profit. “I think it would be fantastic if we recoup our costs, Hochedé looks at it day by day.” We see that things are going in the right direction. On LinkedIn we reached 20,000 clicks in a short time. Hoteliers contact me for more information and at the end of December I speak for hoteliers in Knokke. ”

Five indispensable functions for a hotel app  

What does a hotelier ask of an app? In particular, it must fulfill five important functions.

 1. A good hotel app can be adapted to your hotel via a user-friendly system on the computer.This way the hotelier makes the app as personal as your reception.
 2. Guests can order extra services more easily, a drink at the bar, room service, a table in the restaurant, … That can increase sales.
 3. The hotelier wants to be able to inform guests via the app about the hotel, the services, planned activities, the map of the city and events in the area.Their smartphone becomes a receptionist in their pocket.
 4. An app must make the manual follow-up of administration and logistical matters superfluous.Done with waiting at the counter to check in or out, emails to confirm the reservation, a key for the hotel room, the telephone for room service, a newspaper in the lobby, brochures and hiking maps.
 5. An efficient system collects data about the preferences and habits of the customers.This way the hotelier knows quickly which activities are popular, when which rooms are best cleaned, on which days he has to have extra waiters in the restaurant and so on.

 

 [:nl]

12/12/18 om 21:00 – Bijgewerkt om 10:35
Uit Trends van 13/12/18

 

 

 

Wie een hotel uitbaat, heeft niet langer genoeg aan een website alleen. De trein van de digitalisering heeft een volgende halte bereikt: die van de apps. De Belgische hotelapp Throdi helpt hoteliers een plaats te veroveren op de smartphone van hun klanten.

Sinds een citytrip naar Parijs is Pascal Hochedé in de ban van hotelapps. “We konden via de app roomservice bestellen en vonden er alle informatie, zoals de ontbijturen en het wifi-wachtwoord. Dat wilde ik voor mijn eigen hotel in Knokke ook.” Het enige probleem voor de hotelier was dat het gebruik van de Parijse app hem 18.000 euro zou kosten. Hij besloot het anders aan te pakken. “Aan de schoolpoort leerde ik de gameontwikkelaar Tim Van der Moer kennen”, vertelt Hochedé. “Hij stelde me voor aan zijn Poolse partner. Niet veel later hadden we samen het bedrijf Horeca Club Sp.z.o.o., wat een Poolse vennootschapsvorm voor de nv is.”

Drie jaar later heeft het trio 240.000 euro geïnvesteerd en is hun app Throdi klaar. Het Belgisch-Poolse bedrijf is nu volop op veroveringstocht. Het wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk Belgische hotels aansluiten. Volgens Horeca Vlaanderen zijn er al hoteliers die de app graag aan hun klanten aanbieden. Francis Bosschem, de eigenaar van Hotel Louisa in Oostende en voorzitter van de kusthotels, wacht geïnteresseerd nog even af. “Mensen leven vandaag met hun smartphone”, beseft Bosschem. “Mensen boeken een hotel almaar vaker online. Ze eisen een snelle service, gemakkelijke en eenvoudige bediening en een overzichtelijke bevestiging van hun boeking. De Booking.coms van deze wereld bieden dat al. Maar voor een hotelier is het ook interessant hetzelfde aan te bieden via zijn eigen website en met een eigen app.”

Niet te duur 

Zulke hotelapps lijken ons vooral interessant om automatisch gasten te informeren over de boeking, de restaurants, de stad waarin ze verblijven, activiteiten, de roomservice, legt Francis Bosschem uit: “Apps worden een belangrijk communicatiekanaal met en voor klanten. Op voorwaarde dat de prijs niet te hoog is voor de hotelier.” Daar speelt Throdi nu net op in. “Een hotel betaalt 2,75 tot 5 euro per kamer per maand”, zegt Hochedé. “Daarmee zijn we de goedkoopste app, maar we zijn ook de meest uitgebreide in ons segment. Gasten kunnen via de app hun boeking regelen, een koffie bestellen, de krant lezen, informatie over de regio raadplegen, hun kamerdeur openen, of zelfs een liedje aanvragen in de lounge van het hotel.”

Expertise over de behoeften en eisen van een hotelier, haalt Hochedé uit zijn eigen leven. Samen met zijn echtgenote runt hij Hotel Les Arcades in Knokke-Heist, een hotel met dertien kamers dat al sinds 1932 overgaat van moeder op dochter. Zijn werk voor het hotel combineert hij nu met zijn app-bedrijf. “Nu het toeristische seizoen aan de kust voorbij is, kan ik de baan op”, zegt de ondernemer. “Met hoteliers spreken, het product verkopen en onderhandelen over features die ze wensen.” Tijdens die verkoopbezoeken moet Throdi opboksen tegen apps die zich internationaal al bewezen hebben. Want hoteliers hebben keuze te over.

Mews bijvoorbeeld lijkt het meest op Throdi. Het integreert veel diensten vanaf 6,99 euro per kamer per maand. Een andere concurrent is Handy Travel. Dat is geen app, maar een smartphone per kamer, die hotelgasten een rist services biedt en waarvoor de hotelier minimaal 1 dollar per kamer per dag betaalt. De derde concurrent is Hotelogix Mobile Hotel, een app die focust op het managen van een hotel. Met de smartphone stuur je vanaf 5,39 dollar per maand per kamer de poetsdienst aan, plaats je kamers op boekingsplatformen en checken gasten in en uit. De Nederlandse Gastgemak-app laat hoteliers zelf hun app opbouwen. Hij of zij vult zelf foto’s, faciliteiten, activiteiten enzovoort in. Vanaf 17,5 euro per maand, tot 24 accommodaties. Conichi ten slotte regelt de reservatie, het in- en uitchecken, het betalen, de kamersleutel en meer in al meer dan 400 hotels. Leuk is dat het de receptie een foto van de gast bezorgt. De prijs is niet bekend.

Er zijn dus nogal wat kapers op de kust, al speelt de opgang van apps in het hotelwezen misschien ook in het voordeel van het kleine Throdi. Hoteliers beseffen dat ze nu op de digitale trein moeten springen. “De eerste maand na de lancering van Throdi in oktober hebben zeven hotels ingetekend, gaande van een hotel met tien kamers, tot een hotel met 265 kamers”, telt Hochedé. “Als we tien hotels hebben tegen eind 2018, zijn we tevreden.”

Opmerkelijk is dat Hochedé niet meteen winst nastreeft. “Ik zou het al fantastisch vinden als we onze kosten terugverdienen. Hochedé bekijkt het dag per dag. “We zien dat het de goede kant uitgaat. Op LinkedIn haalden we in korte tijd 20.000 kliks. Hoteliers contacteren me voor meer informatie en eind december spreek ik voor hoteliers in Knokke.”

Vijf onmisbare functies voor een hotelapp 

Wat vraagt een hotelier van een app? Die moet vooral vijf belangrijke functies vervullen.

 1. Een goede hotelapp is aan te passen aan je hotel via een gebruiksvriendelijk systeem op de computer. Zo maakt de hotelier de app even persoonlijk als je onthaal.
 2. Gasten bestellen gemakkelijker extra diensten, een drankje aan de bar, roomservice, een tafel in het restaurant, … Dat kan de omzet opdrijven.
 3. De hotelier wil de gasten via de app gemakkelijk kunnen informeren over het hotel, de services, geplande activiteiten, de plattegrond van de stad en evenementen in de buurt. Hun smartphone wordt een receptionist in hun broekzak.
 4. Een app moet het handmatig opvolgen van administratie en logistieke zaken overbodig maken. Gedaan met wachten aan de balie om in of uit te checken, mails om de reservering te bevestigen, een sleutel voor de hotelkamer, de telefoon opnemen voor roomservice, een krant in de lobby, brochures en wandelkaarten.
 5. Een performant systeem verzamelt data over de voorkeuren en de gewoonten van de klanten. Zo weet de hotelier snel welke activiteiten populair zijn, wanneer welke kamers het best schoongemaakt worden, op welke dagen hij extra obers in het restaurant moet hebben enzovoort.

 [:fr]

12/12/18 à 21:00 – Mis à jour à 10:35
Out   Les tendances   à partir du 13/12/18

 

 

Quiconque dirige un hôtel n’aura plus assez de site Web à lui seul. Le train de la numérisation a atteint un prochain arrêt: celui des applications. La belge hotelapp Throdi aide les hôteliers à gagner une place sur le smartphone de leurs clients.

 

Depuis un city trip à Paris, Pascal Hochedé est captivé par les applis hôtelières. “Nous avons pu commander un service d’étage via l’application et avons trouvé toutes les informations, telles que les heures de petit-déjeuner et le mot de passe wifi, ce que je voulais pour mon propre hôtel à Knokke.” Le seul problème pour l’hôtelier était que l’utilisation de l’application parisienne lui coûterait 18 000 €. Il a décidé de s’y attaquer différemment. “Aux portes de l’école, j’ai rencontré le développeur de jeux Tim Van der Moer”, explique Hochedé. “Il m’a présenté à son partenaire polonais et peu de temps après, nous avons eu la société Horeca Club Sp.zoo, une société polonaise du groupe nv.”

Trois ans plus tard, le trio investit 240 000 euros et son application Throdi est prête. La société belgo-polonaise est maintenant sur le point de conquérir. Il souhaite connecter le plus grand nombre possible d’hôtels belges le plus rapidement possible.Selon Horeca Vlaanderen, il y a déjà des hôteliers qui souhaitent proposer l’application à leurs clients. Francis Bosschem, propriétaire de l’hôtel Louisa à Ostende et président des hôtels côtiers, est toujours intéressé. “Les gens vivent aujourd’hui avec leurs smartphones”, se rend compte Bosschem. “Les gens réservent un hôtel de plus en plus en ligne, exigent un service rapide, une utilisation simple et facile et une confirmation claire de leur réservation.” Le Booking.com de ce monde offre déjà cela. Mais pour un hôtelier, il est également intéressant d’offrir le même via son propre site Web et avec sa propre application. ”

Pas trop cher  

De telles applications d’hôtel nous paraissent particulièrement intéressantes pour informer automatiquement les clients de la réservation, des restaurants, de la ville dans laquelle ils résident, des activités et du service en chambre, explique Francis Bosschem: “Les applications deviennent un important canal de communication avec et pour les clients. pas trop haut pour l’hôtelier. ” Throdi répond maintenant à cela. “Un hôtel paie 2,75 à 5 euros par chambre et par mois”, explique Hochedé. “Cela fait de nous l’application la moins chère, mais nous sommes également la plus vaste de notre segment: les clients peuvent organiser leur réservation via l’application, commander un café, lire le journal, consulter des informations sur la région, ouvrir la porte de leur chambre ou même jouer une chanson. dans le salon de l’hôtel. ”

Expert sur les besoins et les exigences d’un hôtelier, Hochedé sort de sa propre vie. Avec son épouse, il dirige l’hôtel Les Arcades à Knokke-Heist, un hôtel de treize chambres qui a changé de mère en fille depuis 1932. Il combine maintenant son travail pour l’hôtel avec sa société d’applications. “Maintenant que la saison touristique est terminée sur la côte, je peux continuer à travailler”, explique l’entrepreneur. “Parlez aux hôteliers, vendez le produit et négociez les caractéristiques qu’ils veulent.” Lors de ces visites de vente, Throdi doit concurrencer des applications qui ont déjà fait leurs preuves à l’international. Parce que les hôteliers ont beaucoup de choix.

Par exemple, Mews ressemble le plus à Throdi. Il intègre de nombreux services à partir de 6,99 euros par chambre et par mois. Handy Travel est un autre concurrent. Ce n’est pas une application, mais un smartphone par chambre, qui offre quelques services à ses clients et pour lequel l’hôtelier paie au moins 1 dollar par chambre et par jour. Le troisième concurrent est Hotelogix Mobile Hotel, une application qui se concentre sur la gestion d’un hôtel. Avec le smartphone, vous envoyez le service de nettoyage à partir de 5,39 dollars par mois et par chambre, placez vos chambres sur des plateformes de réservation et enregistrez vos invités. L’application Dutch Guest Convenience permet aux hôteliers de créer leur propre application. Il ou elle remplit des photos, des installations, des activités et ainsi de suite. À partir de 17,5 euros par mois, jusqu’à 24 logements. Enfin, Conichi organise la réservation, l’enregistrement et le départ, le paiement, la clé de la chambre et plus dans plus de 400 hôtels. Nice est que la réception donne une photo de l’invité. Le prix n’est pas connu.

Il y a donc pas mal de pirates de l’air sur la côte, même si l’essor des applications dans l’hôtellerie peut aussi favoriser le petit Throdi. Les hôteliers se rendent compte qu’ils doivent maintenant prendre le train numérique. “Le premier mois après le lancement de Throdi en octobre, sept hôtels se sont inscrits, passant d’un hôtel de dix chambres à un hôtel de 265 chambres”, a déclaré Hochedé. “Si nous avons dix hôtels d’ici la fin de 2018, nous sommes satisfaits.”

Il est à noter que Hochedé ne vise pas immédiatement le profit. “Je pense que ce serait fantastique de récupérer nos coûts, Hochedé le vérifie au jour le jour.” Nous constatons que les choses vont dans la bonne direction. Sur LinkedIn, nous avons atteint 20 000 clics en peu de temps. Les hôteliers me contactent pour plus d’informations et à la fin du mois de décembre, je parle pour les hôteliers de Knokke. ”

Cinq fonctions indispensables pour une application d’hôtel  

Que demande un hôtelier à une application? En particulier, il doit remplir cinq fonctions importantes.

 1. Une bonne application d’hôtel peut être adaptée à votre hôtel via un système convivial sur l’ordinateur.De cette façon, l’hôtelier rend l’application aussi personnelle que votre réception.
 2. Les clients peuvent commander plus facilement des services supplémentaires, un verre au bar, un service d’étage, une table au restaurant, … Cela peut augmenter les ventes.
 3. L’hôtelier souhaite pouvoir informer les clients via l’application de l’hôtel, des services, des activités prévues, du plan de la ville et des événements qui se déroulent dans la région.Leur smartphone devient un réceptionniste dans leur poche.
 4. Une application doit rendre le suivi manuel des tâches administratives et logistiques superflu.Fait au guichet pour l’enregistrement et le départ, des courriels pour confirmer la réservation, une clé pour la chambre d’hôtel, le téléphone pour le service d’étage, un journal dans le hall, des brochures et des cartes de randonnée.
 5. Un système efficace collecte des données sur les préférences et les habitudes des clients.De cette façon, l’hôtelier sait rapidement quelles activités sont populaires, quand les chambres sont nettoyées de manière optimale, les jours où il doit avoir des serveurs supplémentaires au restaurant, etc.

 

 [:]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: