[:en]The automation of the guest experience.[:nl]De automatisering van de gast ervaring.[:fr]L’automatisation de l’expérience client[:]

[:en] 

Digital guest communication is the key to counteracting staff shortages, relieving the workload of employees and meeting guests’ expectations along the entire Guest Journey. A hotelier may wonder what digital solution benefits their business and how it can be integrated in a useful way.

Who are your hotel guests and what are their needs and expectations?

Communicate with your guest prior to their arrival with an automatic message. Answer the most frequently asked questions and provide useful information about your hotel and the area. This service must be essential for every hotelier who wants to increase his guest satisfaction in the long term. In addition, such personalized pre-stay emails are a useful tool to increase your income by offering a higher room category, booking a wellness or offering a table in the restaurant. Collect all relevant data for the registration form. This reduces effort for employees and reduces waiting times at the reception.

The ideal solution is a hotel app that can combine various functions

For the hotel guest: 

He only needs one application to be downloaded and not each time for each hotel, service, service another app. to download.

Throdi makes it easy, always with all the info at hand.

Automatic WiFi connection:

Throdi makes it easy for the hotel guest, no longer has to search for or ask for WiFi, right from the login. The Throdi mobile app receives all Wi-Fi networks when the hotel guest opens them, saves the Wi-Fi networks and automatically connects to the Wi-Fi network that is close to the hotel guest’s device. Mobile app removes WiFi network data from guest device after checking out.

Chat function:

With the Throdi chat function, the reception can receive messages from the checked-in guests who respond.

After the check-out, Throdi allows the chat function to send newsletters or eg arrangements to the ex-hotel guests.

For the hotelier: 

No need for individual development, only one application that can be adapted to his own house style. This also makes it accessible for small entities.

Cost saving:

Reduction in the number of dashboards, subscriptions, printing costs, etc.

Integrated housekeeping management software:

Is the best solution to improve the efficiency of your team, to save time and costs. Our system is the digital glue that makes real teamwork possible, eliminates communication errors and guarantees that no task or memory is forgotten. Aside from the cost savings, it allows you to improve guest satisfaction. Our system contains built-in workflows that make daily activities, communication between departments and PMS communication simple and in real time!

It helps to pay attention to details, among guests, and to meet their needs. We make it easy to meet the expectations that guests have prior to arrival. Our system will automate, track and audit the countless details, so that you maintain the standards.

What does this mean:

The Throdi (THe ROom DIrectory) application that is managed by an online software dashboard and linked to the housekeeping software.

1 Connect to the PMS (2-way connection)

– bidirectional connection, if the PMS allows it, ensures real-time data exchange

– both link with cloud based and via FIAS protocol with sandbox

2 Pre-stay email and communication before the guest arrives at the hotel.

– email is sent with unique login

– Have reservation data checked and change the encrypted email to the personal email

– requesting the necessary info, helps the reception of administrative tasks

3 The new generation of up-selling per app

– up-selling of all services, extras, reservations, …

4 Instay by Throdi app on guest Smartphone

– no purchase of any device required

– Mobile app will receive all wifi networks when Guest open it, store wifi networks and connect to wifi network which is close located to Guest’s device automatically. Mobile app will remove wifi networks data from Guest device after check out.

5 Services in the room, hotel

– integration of door opening systems, home automation, etc.

– hotel guest has all the necessary info, services and account statement on his Smartphone

– direct contact between reception and customer via CHAT

6 Check out online

7 After Stay

– encourages direct booking

– stay in direct contact with your customer

8 What does it cost (ex: hotel of 25 rooms with average room rate of 165 €)

– by growing up-sell sales by 0.37% of your sales, the hire of the application is recouped

– or through the stimulation of direct booking, you can earn back from 8 direct bookings per month

– fixed rent per month, per room, no activation or entry costs

9 Applicatie and Smart TV: (coming soon in development)

– Watch TV through a Zapper Interface

– EPG online TV guide

– Link with Guest Mobile device

– Support for embeded apps, such as Netflix, Youtube, etc

Finally:

Pascal Hochedé is Ceo, founder of Throdi Sp.z o.o. and hotelier. Developing the Throdi application for 4 years. The Throdi application enables automated communication throughout the customer journey to increase customer satisfaction and loyalty, optimize processes and maximize revenue. Throdi, which displays all services and necessary information, removes annoying questions at the reception that are repeated every time.[:nl]Digitale gastcommunicatie is de sleutel tot het bestrijden van personeelstekorten, het verlichten van werklast of werknemers en het voldoen aan de verwachtingen van gasten gedurende de gehele Guest Journey. Een hotelier kan zich afvragen welke digitale oplossing hun bedrijf ten goede komt en hoe ze op een nuttige manier kan worden geïntegreerd.

Wie zijn uw hotelgasten en wat zijn hun behoeften en verwachtingen.

Communiceer met uw gast voorafgaand aan hun aankomst met een automatisch bericht. Beantwoordt de meest gestelde vragen en geef nuttige informatie over uw hotel en de omgeving. Deze service moet essentieel zijn voor elke hotelier die zijn gasttevredenheid op  lange termijn wil vergroten. Bovendien zijn dergelijke gepersonaliseerde pre-stay-e-mails een handig hulpmiddel om uw inkomsten te verhogen door een hogere kamercategorie aan te bieden, reservering van een wellness of een tafel in het restaurant aan te bieden. Verzamelen van alle relevante gegevens voor het registratieformulier. Dit vermindert de inspanning voor werknemers en verkort de wachttijden bij de receptie.

De ideale oplossing is een hotel-app die verschillende functies kan combineren

Voor de hotelgast:

 

Hij hoeft maar één applicatie te downloaden en niet telkenmale voor ieder hotel, service, dienst een andere app. te downloaden. 

Throdi maakt het makkelijk, altijd alle info bij de hand.

Automatische wifi connectie:

Throdi maakt het de hotelgast gemakkelijk, hoeft niet meer naar de wifi te zoeken of ernaar te vragen, al vanaf de login. De mobiele app Throdi ontvangt alle wifi-netwerken wanneer de hotelgast deze opent, de wifi-netwerken opslaat en automatisch verbinding maakt met het wifi-netwerk dat zich dicht bij het apparaat van hotelgast bevindt. Mobiele app verwijdert wifi-netwerkgegevens van gastapparaat na het uitchecken.

Chatfunctie:

Met de Throdi chatfunctie kan de receptie berichten van de ingecheckte gasten ontvangen, die beantwoorden. 

Na de check-out stelt Throdi chatfunctie de mogelijkheid naar de ex-hotelgasten nieuwsbrieven of bv arrangementen te sturen.

een applicatie die maar éénmaal moet worden gedownload voor alle hotels waar ook ter wereld en tevens automatisch de connectie met Wifi netwerken maakt, zodat de roaming niet hoeft gebruikt te worden.

Voor de hotelier: 

Geen nood aan individuele ontwikkeling, slechts één applicatie die aanpasbaar is naar zijn eigen huisstijl. Hierdoor ook toegankelijk voor kleine entiteiten.

Kostenbesparend:

Vermindering van het aantal dashboards, abonnementen, printkosten, enz…

Geïntegreerde housekeeping management software:

Is de beste oplossing om de efficiëntie van uw team te verbeteren, tijd en kosten te besparen. Ons systeem is de digitale lijm die echt teamwerk mogelijk maakt, communicatiefouten elimineert en garandeert dat geen enkele taak of herinnering wordt vergeten. Afgezien van de kostenbesparingen, stelt het u in staat om de gasttevredenheid te verbeteren. Ons systeem bevat ingebouwde workflows die dagelijkse activiteiten, communicatie tussen afdelingen en PMS-communicatie eenvoudig en in realtime maken!

Het helpt aandacht te besteden aan details, onder gasten, en aan hun behoeften te voldoen. We maken het voldoen aan de verwachtingen die gasten hebben voorafgaand aan aankomst gemakkelijk te ontmoeten. Ons systeem zal de ontelbare details automatiseren, volgen en auditen, zodat u de normen handhaaft.

Wat houdt dit in:

De Throdi (THe ROom DIrectory)  applicatie die wordt beheerd door een online software dashboard en gekoppeld aan de housekeeping-software.

1 Maakt verbinding met de PMS (2-wegs connectie)

– bidirectionele connectie, indien de PMS het toelaat, zorgt voor realtime gegevensuitwisseling

– zowel koppeling met cloud based als via FIAS protocol met sandbox

2 Pre-stay email en communicatie voordat de gast aankomt aan het hotel.

– email word verstuurd met unieke login

– reservatie gegevens laten controleren en de geïncrypte email veranderen naar de persoonlijke email

– opvragen van de nodige info, helpt de receptie bij administratieve taken

3 De nieuwe generatie van up-selling per app

– up-selling van alle diensten, extra’s, reserveringen,….

4 Instay door app. op gast Smartphone

– geen aankoop nodig van enige device

– Mobiele app ontvangt alle wifi-netwerken wanneer Guest deze opent, wifi-netwerken opslaat en automatisch verbinding maakt met wifi-netwerk dat zich dicht bij het apparaat van Guest bevindt. Mobiele app verwijdert wifi-netwerkgegevens van gastapparaat na het uitchecken.

5 Diensten in de kamer, hotel

– integratie van deuropening systemen, domotica, enz….

– hotelgast heeft alle nodige info, diensten, rekeningoverzicht op zijn Smartphone

– rechtstreeks contact tussen receptie en klant via CHAT

6 Online uitchecken

7 After Stay

– stimuleert de directe boeking

– blijf rechtstreeks in contact met uw klant

8 Wat kost het (vb: hotel van 25 kamers met gem. kamerprijs van 165€)

– door upsell-omzet te laten groeien met 0,37 % van je omzet is de applicatie terugverdiend

– of door de stimulering van directe boeking reeds vanaf  8 rechtstreekse boekingen per maand terugverdiend

– vaste huur per maand, per kamer, geen activatie- of  instapkosten

9 Applicatie en Smart TV:

– Tv kijken via een Zapper Interface

– EPG online Tv gids

– Koppeling met Mobiele device van Gast

– Support voor embeded apps, zoals Netflix, Youtube, etc

Als slot:

Pascal Hochedé is Ceo, oprichter van Throdi Sp.z o.o. en hotelier.  Al 4 jaar lang aan het ontwikkelen van de Throdi applicatie. De Throdi applicatie maakt de geautomatiseerde communicatie gedurende de hele klantreis mogelijk om de klanttevredenheid en loyaliteit te verhogen, processen te optimaliseren en inkomsten te maximaliseren. Throdi, die alle services en  nodige informatie weergeeft, verwijdert vervelende vragen bij de receptie die elke keer worden herhaald.[:fr] 

La communication numérique avec les clients est la clé pour lutter contre les pénuries de personnel, alléger la charge de travail ou les employés et répondre aux attentes des clients tout au long du voyage. Un hôtelier peut se demander quelle solution numérique profite à son entreprise et comment l’intégrer de manière utile.

Qui sont les clients de votre hôtel et quels sont leurs besoins et attentes?

Communiquez avec votre client avant son arrivée avec un message automatique. Répondez aux questions les plus fréquemment posées et fournissez des informations utiles sur votre hôtel et la région. Ce service doit être indispensable pour tout hôtelier qui souhaite augmenter la satisfaction de ses clients sur le long terme. De plus, ces e-mails de pré-séjour personnalisés sont un outil utile pour augmenter vos revenus en proposant une catégorie de chambre supérieure, en réservant un bien-être ou en proposant une table au restaurant. Collectez toutes les données pertinentes pour le formulaire d’inscription. Cela réduit l’effort pour les employés et réduit les temps d’attente à la réception.

La solution idéale est une application hôtelière qui peut combiner différentes fonctions

Pour le client de l’hôtel: 

Il n’a besoin que de télécharger une application et pas toutes les applications pour chaque hôtel, service ou service. à télécharger.

Throdi vous facilite la tâche, toujours avec toutes les informations à portée de main.

Connexion WiFi automatique:

Grâce à Throdi, le client de l’hôtel n’a plus besoin de chercher ou de demander le WiFi, et cela depuis que le client de l’hôtel s’est connecté. L’application mobile Throdi reçoit tous les réseaux Wi-Fi lorsque le client de l’hôtel l’ouvre, enregistre les réseaux Wi-Fi et se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi qui est proche de l’appareil du client de l’hôtel. L’application mobile supprime les données du réseau WiFi de l’appareil invité après le check-out.

Fonction chat:

Avec la fonction de chat Throdi, la réception peut recevoir des messages des clients enregistrés et les répondre.

Après le check-out, Throdi permet à la fonction de chat d’envoyer des newsletters ou des arrangements aux anciens clients de l’hôtel.

Pour l’hôtelier: 

pas besoin de développement individuel, une seule application qui peut être adaptée à son propre style de maison. Cela le rend également accessible aux petites entités.

Rentable:

Réduction du nombre de tableaux de bord, abonnements, coûts d’impression, etc.

Logiciel de gestion interne intégré:

Est la meilleure solution pour améliorer l’efficacité de votre équipe, pour gagner du temps et des coûts. Notre système est la colle numérique qui permet un véritable travail d’équipe, élimine les erreurs de communication et garantit qu’aucune tâche ou mémoire n’est oubliée. Mis à part les économies de coûts, il vous permet d’améliorer la satisfaction des clients. Notre système contient des workflows intégrés qui rendent les activités quotidiennes, la communication entre les départements et la communication PMS simples et en temps réel!

Il aide à prêter attention aux détails, parmi les clients, et à répondre à leurs besoins. Nous facilitons la satisfaction des attentes des clients avant leur arrivée. Notre système automatisera, suivra et vérifiera les innombrables détails, afin que vous respectiez les normes.

Qu’est-ce que cela signifie:

L’application Throdi (THe ROom DIrectory) qui est gérée par un tableau de bord de logiciel en ligne et liée au logiciel d’entretien ménager.

1 Se connecter au PMS (connexion bidirectionnelle)

– la connexion bidirectionnelle, si le PMS le permet, assure l’échange de données en temps réel

– les deux se connectent avec le cloud et via le protocole FIAS avec sandbox

2 Email de pré-séjour et de la communication avant que le client arrive à l’hôtel.

– Faites vérifier les données de réservation et changer l’email crypté en l’email personnel

– demander les informations nécessaires, aide à la réception des tâches administratives

3 La nouvelle génération d’up-selling par application

– up-selling de tous les services, extras, réservations ….

4 Instay par application Throdi sur Smartphone du client

– aucun achat d’appareil requis

– L’application mobile reçoit tous les réseaux Wi-Fi lorsque le client ouvre Throdi, stocke les réseaux Wi-Fi et se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi près de l’appareil du client. L’application mobile supprime les données des réseaux Wi-Fi de l’appareil au moment du départ.

5 Services dans la chambre, hôtel

– intégration de systèmes d’ouverture de porte, domotique, etc.

– client de l’hôtel a toutes les informations nécessaires, services, relevé de compte

– contact direct entre la réception et le client via CHAT

6 Check-out en ligne

7 Après le séjour

– encourage la réservation directe

– rester en contact direct avec votre client

8 Combien ça coûte? (ex: hôtel de 25 chambres avec un tarif moyen de 165 €)

– en augmentant vos ventes de 0,37% de vos ventes, Throdi est récupéré

– ou grâce à la stimulation de la réservation directe, vous pouvez gagner de 8 réservations directes par mois

– loyer fixe par mois, par chambre, pas d’activation ni de frais d’entrée

9 Throdi et Smart TV: (bientôt en développement)

– Regarder la télévision via une interface Zapper

– Guide TV en ligne EPG

– Connexion avec dispositif mobile du client

– Prise en charge des applications intégrées, telles que Netflix, Youtube, etc.

10 Enfin:

Pascal Hochedé est Ceo, fondateur de Throdi Sp.z o.o. et hôtelier. Développement de l’application Throdi depuis 4 ans. L’application Throdi permet une communication automatisée tout au long du parcours client pour augmenter la satisfaction et la fidélité des clients, optimiser les processus et maximiser les revenus. Throdi, qui affiche toutes les services et les informations nécessaires, supprime les questions gênantes à la réception qui se répètent à chaque fois.[:]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: