[:en]The automation of the guest experience.[:nl]De automatisering van de gast ervaring.[:]

[:en]The automation of the guest experience.

Digital guest communication is the key to counteracting staff shortages, relieving the workload of employees and meeting guests’ expectations along the entire Guest Journey. A hotelier may wonder what digital solution benefits their business and how it can be integrated in a useful way.

Who are your hotel guests and what are their needs and expectations?

Communicate with your guest prior to their arrival with an automatic message. Answer the most frequently asked questions and provide useful information about your hotel and the area. This service must be essential for every hotelier who wants to increase his guest satisfaction in the long term. In addition, such personalized pre-stay emails are a useful tool to increase your income by offering a higher room category, booking a wellness or offering a table in the restaurant. Collect all relevant data for the registration form. This reduces effort for employees and reduces waiting times at the reception.

The ideal solution is a hotel app that can combine various functions from reservation, up-selling, chat with the reception, automatic connection with Wi-Fi networks, send a push message when, for example, the room is ready for check-in, etc.

For the hotel guest: an application that only needs to be downloaded once for all hotels anywhere in the world and also automatically connects to WiFi networks, so that roaming does not have to be used.

For the hotelier: no need for individual development, only one application that can be adapted to his own house style. This also makes it accessible for small entities.

 

What does this mean :

An application that is managed by an online software dashboard and linked to the housekeeping software.

1 Connect to the PMS (2-way connection)

– bidirectional connection, if the PMS allows it, ensures real-time data exchange

– both link with cloud based and via FIAS protocol with sandbox

2 Pre-stay email and communication before the guest arrives at the hotel.

– email is sent with unique login

– Have reservation data checked and change the encrypted email to the personal email

– requesting the necessary info, helps the reception of administrative tasks

3 The new generation of upselling per app

– upselling of all services, extras, reservations, …

4 Instay by Throdi app on guest Smartphone

– no purchase of any device required

– Mobile app will receive all wifi networks when Guest open it, store wifi networks and connect to wifi network which is close located to Guest’s device automatically. Mobile app will remove wifi networks data from Guest device after check out.

5 Services in the room, hotel

– integration of door opening systems, home automation, etc.

– hotel guest has all the necessary info, services and account statement on his Smartphone

– direct contact between reception and customer via CHAT

6 Check out online

7 After Stay

– encourages direct booking

– stay in direct contact with your customer

8 What does it cost (ex: hotel of 25 rooms with average room rate of 165 €)

– by growing up-sell sales by 0.37% of your sales, the hire of the application is recouped

– or through the stimulation of direct booking, you can earn back from 8 direct bookings per month

– fixed rent per month, per room, no activation or entry costs

9 Applicatie and Smart TV: (coming soon in development)

– Watch TV through a Zapper Interface

– EPG online TV guide

– Link with Guest Mobile device

– Support for embeded apps, such as Netflix, Youtube, etc

About the author:

Pascal Hochedé is Ceo, founder of Throdi Sp.z o.o. and hotelier. Developing the Throdi application for 4 years. The Throdi application enables automated communication throughout the customer journey to increase customer satisfaction and loyalty, optimize processes and maximize revenue.

 

[:nl]De automatisering van de gast ervaring.

Digitale gastcommunicatie is de sleutel tot het bestrijden van personeelstekorten, het verlichten van werklast of werknemers en het voldoen aan de verwachtingen van gasten gedurende de gehele Guest Journey. Een hotelier kan zich afvragen welke digitale oplossing hun bedrijf ten goede komt en hoe ze op een nuttige manier kan worden geïntegreerd.

Wie zijn uw hotelgasten en wat zijn hun behoeften en verwachtingen.

Communiceer met uw gast voorafgaand aan hun aankomst met een automatisch bericht. Beantwoordt de meest gestelde vragen en geef nuttige informatie over uw hotel en de omgeving. Deze service moet essentieel zijn voor elke hotelier die zijn gasttevredenheid op  lange termijn wil vergroten. Bovendien zijn dergelijke gepersonaliseerde pre-stay-e-mails een handig hulpmiddel om uw inkomsten te verhogen door een hogere kamercategorie aan te bieden, reservering van een wellness of een tafel in het restaurant aan te bieden. Verzamelen van alle relevante gegevens voor het registratieformulier. Dit vermindert de inspanning voor werknemers en verkort de wachttijden bij de receptie.

De ideale oplossing is een hotel-app die verschillende functies kan combineren van reservatie, up-selling, chatten met de receptie, automatische connectie met wifi netwerken, een push bericht stuurt als bv de kamer klaar is voor check-in, enz…

Voor de hotelgast : een applicatie die maar éénmaal moet worden gedownload voor alle hotels waar ook ter wereld en tevens automatisch de connectie met Wifi netwerken maakt, zodat de roaming niet hoeft gebruikt te worden.

Voor de hotelier :  geen nood aan individuele ontwikkeling, slechts één applicatie die aanpasbaar is naar zijn eigen huisstijl. Hierdoor ook toegankelijk voor kleine entiteiten.

 

Wat houdt dit in :

Een applicatie die wordt beheerd door een online software dashboard en gekoppeld aan de housekeeping-software.

1 Maakt verbinding met de PMS (2-wegs connectie)

– bidirectionele connectie, indien de PMS het toelaat, zorgt voor realtime gegevensuitwisseling

– zowel koppeling met cloud based als via FIAS protocol met sandbox

2 Pre-stay email en communicatie voordat de gast aankomt aan het hotel.

– email word verstuurd met unieke login

– reservatie gegevens laten controleren en de geïncrypte email veranderen naar de persoonlijke email

– opvragen van de nodige info, helpt de receptie bij administratieve taken

3 De nieuwe generatie van upselling per app

– up-selling van alle diensten, extra’s, reserveringen,….

4 Instay door app. op gast Smartphone

– geen aankoop nodig van enige device

– Mobiele app ontvangt alle wifi-netwerken wanneer Guest deze opent, wifi-netwerken opslaat en automatisch verbinding maakt met wifi-netwerk dat zich dicht bij het apparaat van Guest bevindt. Mobiele app verwijdert wifi-netwerkgegevens van gastapparaat na het uitchecken.

5 Diensten in de kamer, hotel

– integratie van deuropening systemen, domotica, enz….

– hotelgast heeft alle nodige info, diensten, rekeningoverzicht op zijn Smartphone

– rechtstreeks contact tussen receptie en klant via CHAT

6 Online uitchecken

7 After Stay

– stimuleert de directe boeking

– blijf rechtstreeks in contact met uw klant

8 Wat kost het (vb: hotel van 25 kamers met gem. kamerprijs van 165€)

– door upsell-omzet te laten groeien met 0,37 % van je omzet is de applicatie terugverdiend

– of door de stimulering van directe boeking reeds vanaf  8 rechtstreekse boekingen per maand terugverdiend

– vaste huur per maand, per kamer, geen activatie- of  instapkosten

9 Applicatie en Smart TV:

– Tv kijken via een Zapper Interface

– EPG online Tv gids

– Koppeling met Mobiele device van Gast

– Support voor embeded apps, zoals Netflix, Youtube, etc

Over de auteur :

Pascal Hochedé is Ceo, oprichter van Throdi Sp.z o.o. en hotelier.  Al 4 jaar lang aan het ontwikkelen van de Throdi applicatie. De Throdi applicatie maakt de geautomatiseerde communicatie gedurende de hele klantreis mogelijk om de klanttevredenheid en loyaliteit te verhogen, processen te optimaliseren en inkomsten te maximaliseren.

 

[:fr]

L’automatisation de l’expérience client

La communication numérique avec les clients est la clé pour lutter contre les pénuries de personnel, alléger la charge de travail ou les employés et répondre aux attentes des clients tout au long du voyage. Un hôtelier peut se demander quelle solution numérique profite à son entreprise et comment l’intégrer de manière utile.

Qui sont les clients de votre hôtel et quels sont leurs besoins et attentes?

Communiquez avec votre client avant son arrivée avec un message automatique. Répondez aux questions les plus fréquemment posées et fournissez des informations utiles sur votre hôtel et la région. Ce service doit être indispensable pour tout hôtelier qui souhaite augmenter la satisfaction de ses clients sur le long terme. De plus, ces e-mails de pré-séjour personnalisés sont un outil utile pour augmenter vos revenus en proposant une catégorie de chambre supérieure, en réservant un bien-être ou en proposant une table au restaurant. Collectez toutes les données pertinentes pour le formulaire d’inscription. Cela réduit l’effort pour les employés et réduit les temps d’attente à la réception.

La solution idéale est une application hôtelière qui peut combiner différentes fonctions de réservation, up-selling, chat avec la réception, connexion automatique avec les réseaux Wi-Fi, envoyer un message push lorsque, par exemple, la chambre est prête pour l’enregistrement, etc.

Pour le client de l’hôtel: une application qui ne doit être téléchargée qu’une seule fois pour tous les hôtels partout dans le monde et se connecte également automatiquement aux réseaux WiFi, de sorte que le roaming ne doit pas être utilisée.

Pour l’hôtelier: pas besoin de développement individuel, une seule application qui peut être adaptée à son propre style de maison. Cela le rend également accessible aux petites entités.

 

Qu’est-ce que cela signifie:

Une application qui est gérée par un tableau de bord de logiciel en ligne et liée au logiciel d’entretien ménager.

1 Se connecter au PMS (connexion bidirectionnelle)

– la connexion bidirectionnelle, si le PMS le permet, assure l’échange de données en temps réel

– les deux se connectent avec le cloud et via le protocole FIAS avec sandbox

2 Email de pré-séjour et de la communication avant que le client arrive à l’hôtel.

– Faites vérifier les données de réservation et changer l’email crypté en l’email personnel

– demander les informations nécessaires, aide à la réception des tâches administratives

3 La nouvelle génération d’upselling par application

– upselling de tous les services, extras, réservations ….

4 Instay par application Throdi sur Smartphone du client

– aucun achat d’appareil requis

– L’application mobile recevra tous les réseaux wifi lorsque l’invité l’ouvrira, stockera les réseaux wifi et se connectera automatiquement au réseau wifi situé à proximité de l’appareil de l’invité. L’application mobile supprimera les données des réseaux wifi de l’appareil invité après le paiement.

5 Services dans la chambre, hôtel

– intégration de systèmes d’ouverture de porte, domotique, etc.

– client de l’hôtel a toutes les informations nécessaires, services, relevé de compte

– contact direct entre la réception et le client via CHAT

6 Check-out en ligne

7 Après le séjour

– encourage la réservation directe

– rester en contact direct avec votre client

8 Combien ça coûte? (ex: hôtel de 25 chambres avec un tarif moyen de 165 €)

– en augmentant vos ventes de 0,37% de vos ventes, Throdi est récupéré

– ou grâce à la stimulation de la réservation directe, vous pouvez gagner de 8 réservations directes par mois

– loyer fixe par mois, par chambre, pas d’activation ni de frais d’entrée

9 Throdi et Smart TV: (bientôt en développement)

– Regarder la télévision via une interface Zapper

– Guide TV en ligne EPG

– Connexion avec dispositif mobile du client

– Prise en charge des applications intégrées, telles que Netflix, Youtube, etc.

10 Enfin:

– Les économies de coûts et de temps pour la réception

– Augmentation du chiffre d’affaires

– Aucun achat requis d’un appareil

– Meilleur contact entre hôtel et client

– Un système universel tout-en-un pour les clients de l’hôtel et les hôteliers

– Une seule application peut être téléchargée pour tous les hôtels où qu’ils soient

– L’application peut être adaptée au style de la maison de l’hôtel

– Convient pour un hôtel de 5 chambres et pour un hôtel de 300 chambres

– Nous supportons 99% des appareils, IOS, Android, Windows, …

Throdi, qui affiche 17 services et toutes les informations nécessaires, supprime les questions gênantes à la réception qui se répètent à chaque fois.

Voir aussi notre explication: https://throdi.app/wp-content/uploads/2019/12/automatisation-de-lexpérience-client-FR-4.3.pdf

Cordialement,

À propos de l’auteur:

Pascal Hochedé est Ceo, fondateur de Throdi Sp.z o.o. et hôtelier. Développement de l’application Throdi pendant 4 ans. L’application Throdi permet une communication automatisée tout au long du parcours client pour augmenter la satisfaction et la fidélité des clients, optimiser les processus et maximiser les revenus.

 

[:]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d